Föreningsstämma 2022

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mårtensberg i Vendelsö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma (för 2022) den 31 januari kl 18:30 i föreningens lokaler på Lärarinnevägen 1 (Ettan).

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslut.

Väl mött!

Laddboxarna är i drift!

Laddboxarna är nu driftsatta och redo att användas.
Det som återstår är endast lock till stolparna samt riktning av en del stolpar som står snett, men inget som påverkar användningen.
Mail ska ha gått ut till er som beställt laddbox så ni kan starta ett konto på Zaptec.
Manual för laddboxen finner ni på hemsidan under ”Dokument”. Längst ner på sidan.

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er på mailen styrelsen@martensberg.se

Mvh
Styrelsen

Försening av driftsättning gällande laddstolpar

Enligt tidigare utskickad tidplan så skulle allt vara installerat under vecka 39 och sedan testat och driftsatt under vecka 40.
Tyvärr har leverantören drabbats av försening av stolpar och ny vecka för driftsättning blir förhoppningsvis under v.42.

Eventuellt och endast eventuellt så kan de boxar som installerats i garagen driftsättas tidigare. Vi återkommer om detta.

För debitering av den el som förbrukas så kommer detta att administreras genom vår förvaltare (via Zaptecs system) och läggas på avin.

Vi inväntar fortfarande svar från Naturvårdsverket gällande bidrag för boxarna och återkommer så snart vi vet.