Kallelse till årstämma 24 november

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Mårtensberg i Vendelsö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma den 24 november kl 19.00 i föreningens lokaler på Lärarinnevägen 1 (Ettan). Med anledning av corona ber vi att endast en person från varje hushåll närvarar och en föranmälan krävs. Fyll i talongen som du fått i brevlådan och lämna i Ettans brevlåda senast den 22 november.  

Förslag till dagordning:

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslut.