Kallelse till föreningsstämma

28 november kl. 19.00
Föreningens lokalen på Lärarinnevägen 1 (Ettan).
Fika serveras kl 18.30.      

Dagordning
 
 
1.                       Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
2.                       Upprättande och godkännande av röstlängd
3.                       Val av en eller flera justeringsmän
4.                       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5.                       Godkänna förslag till dagordning
6.                       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7.                       Beslut angående
8.                       a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
                    b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
9.                   Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
10.                  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11.                   Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
12.                    Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
13.                   Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14.                   Val av valberedning
15.                    Inlämnade motioner (se bilagor)
16.                    Övriga ärenden

Inkomna motioner


1. Ventilation och värme – Ia Wikås

Brf Mårtensbergs medlemmar har de högsta elräkningarna jag sett i förhållande till hushållens storlek. 

Vi behöver ha en köksfläkt gående dygnet runt för någorlunda ventilation och under sommarhalvåret uppgår inomhustemperaturen till nivåer långt över folkhälsoinstitutets regler. 

Vi behöver få en dräglig tillvaro på sommaren och vi behöver se över alternativen för att få bästa möjliga luft och värme till bästa möjliga pris. 

Jag föreslår därmed att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att:
– låta en oberoende person utvärdera och samla information om nuvarande luft- och värmesystem samt vilka möjligheter och konsekvenser det ger. 
– med hjälp av ett professionellt företag inom området komma med konkreta förslag på förbättringar och alternativa lösningar 
– lämna dessa förslag till medlemmarna
– möjliggöra för medlemmarna att välja och agera utefter förslagen (ex på egen bekostnad installera en värmepump om det är ett fungerande förslag enligt företaget)
 
 Styrelsens svar
Att låta en oberoende part utvärdera luft- och värmesystem samt inkomma med förslag till alternativa lösningar är möjligt och styrelsen föreslår att detta vidtas.


2. Avlopp – Ia Wikås
Det är konstaterat att vissa av lägenheterna har ett avloppssystem med otillräcklig rinnhöjd. Detta leder till ett trögt avlopp som också orsakar stopp med jämna mellanrum. 

Någon åtgärd har inte presenterats. 

Jag föreslår därmed att medlemmarna ger styrelsen i uppdrag att, efter rekommendationer gjort av företaget som också gjort mätningarna, presentera åtgärder för de lägenheter som problemet gäller samt se till att dessa genomförs. 
 
Styrelsens svar
Anledningen till att rinnhöjden är något lägre i ett fåtal av föreningens lägenheters avlopp beror på att det är skyddsrum belägna under dessa lägenheter. På grund av detta har dessa ärenden komplicerats markant då åverkan på skyddsrummen skall ske i samråd med bl.a. brandskyddsmyndigheter. Utredning pågår alltjämt och förslag på åtgärder kommer att värderas av styrelsen i förhållande till föreningens ekonomi och därefter planeras in i underhållsplanen när utredningen är slutförd.

3. Prioritering av insatser – Ia Wikås

Det senaste året har det bland annat byggts ett trädäck med tillhörande sandgrop samt lagts till utomhusbelysning på fasader etc. 
Inget konstigt i sig men det finns andra, mer akuta, saker att fixa. Alla har säkerligen inte samma åsikter och ser heller inte samma saker som akuta beroende på status av egen bostad förstås. 

Därför föreslår jag att medlemmarna ger styrelsen i uppdrag att skapa en tydligare prioriteringslista över insatser, publicera denna på hemsidan med info om när det ska bli av samt uppdatera när det faktiskt blivit av. I samband med detta bör det också möjliggöras att medlemmarna kan lämna önskemål och synpunkter för att samla mer input till besluten. 

Syrelsens svar
Planerade och utförda underhållsåtgärder går att återfinna i föreningens åtgärdsplan. För det fall att man som medlem i föreningen har förslag till andra åtgärder än de som återfinns i underhållsplanen har man möjlighet att inlämna dessa i form av förslag som man skickar till styrelsen alternativt som en motion till årsstämman. Styrelsen utses av föreningens medlemmar och därmed tilldelas den också mandat att besluta i frågor kring prioriteringar avseende åtgärder.
Avseende trädäcket med tillhörande sandlåda med lock, som nämns specifikt i motionen, så beslutades den åtgärden till följd av den sanitära olägenhet som hade uppstått i den tidigare sandlådan då den använts som toalett av djur.
 
4. – Lilian Wickström 

 
Styrelsens svar
Föreningen ser över skötsel av utomhusmiljön löpande.