Kallelse till föreningsstämman

Datum och tid: Onsdagen den 29 november 2017 kl. 19:00

Lokal: Föreningslokal Ettan (Lärarinnevägen 1)

Dagordning

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13 1. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
13 2. Beslut om jourersättning
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Vendelsö den 14 november 2017

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mårtensberg i Vendelsö

 

Övrig information inför årsstämman

Valberedningen har valt att nominera Mats Spång på Mårtensbergsvägen 38 som ny Styrelsemedlem.

Styrelsen har fått in en motion som medlemmarna på stämman ska ta ställning till, detta kommer tas upp under punkt 17.

För att samtliga medlemmar ska få gott om tid på sig att fundera över hur de vill rösta på motionen, rekommenderas det att styrelsen ska lämna ett svar på motionen innan stämman.

Motion samt styrelsens svar ska ha delats ut i brevlådan tillsammans med kallelse.

Om du inte fått eller saknar kallelsen, maila styrelsen eller använd kontaktformuläret här på hemsidan.