Nu kan du börja använda de nya sopkärlen!

Som vi informerat om i Mårtensbergsbladet så har vi inrättat ett nytt sophanteringssystem i föreningen. Nu finns 4 nya sopstationer (2 vid Skolrådsvägen, 1 vid Lärarinnevägen och 1 vid Mårtensbergsvägen). De nya sopkärlen är nedgrävda i marken och töms av SRV enligt beställt intervall och finns i närheten av våra tidigare soprum. Vid varje sopstation finns två olika nedkast. Ett för matavfall och ett för hushållssopor.

Utöver att du förhoppningsvis redan sorterar plast, pappersförpackningar och metall, som ju slängs på de återvinningsstationer som finns runtom i kommunen, så är det nu dags att även sortera ut ditt matavfall.

Nu är det hög tid att vi blir en föredömlig bostadsrättsförening och bidrar till vinster för vår miljö. Matavfallet du samlar in förädlas till fordonsgas som är ett klimatneutralt drivmedel för bilar, bussar och andra fordon. Det minskar oljeberoendet och utsläpp av bland annat koldioxid.

Det är helt förbjudet att slänga kartong, frigolit, plast och metallförpackningar och annat stort i våra nya kärl. De ska slängas på de återvinningsstationer som finns runtom i kommunen. Icke brännbara avfall lämnas på återvinningscentralen i Jordbro. Gå gärna in på www.srvatervinning.se för att läsa på mer om sortering.

Just nu är det inga lås på de nya kärlen men det kommer inom kort att monteras dit.

En ny nyckel till de nya sopkärlen kommer att delas ut och kvitteras av varje medlem. Den gamla sopnyckeln kommer inte att fungera framöver så när de nya låsen är på plats så kan du lägga den gamla nyckeln i Ettans brevlåda, alternativt slänga den.

I en övergångsperiod kommer du kunna slänga skräp både i de gamla soprummen och i de nya kärlen så behåll den gamla nyckeln ett tag till för att sedan slänga den när du märker att vi plomberat sopdörrarna med fastskruvad bräda. Den nya nyckeln som du får kvittera ut kommer även fungera till de nya bommarna som är uppsatta i området och till cykelförråden.

Varje hushåll får EN nyckel. Önskas fler så får du själv kopiera nyckeln.

Såhär fungerar sorteringen för matavfall

Matavfallet som du sorterar ut, lägger du i en separat brun papperspåse. Påsen bryts enkelt ner i rötningsprocessen och blir till biogas. ANVÄND ALDRIG PLASTPÅSAR TILL MATAVFALLET. Du kommer inledningsvis nu få en stor bunt med papperspåsar. När de tar slut så kan du hämta nya på utvalda butiker i Haninge. De är gratis. Här listas de närmaste butikerna:

  • ICA Maxi stormarknad, Österport 4
  • LIDL Norrby, Torfastleden 1
  • Coop Konsum, Tyrestavägen 4
  • Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2
  • Coop Forum Haninge, Nynäsvägen 21

Vi delar ut en grön plasthållare till matavfallspåsen som håller påsen någorlunda torr. Använder du en tät behållare finns risken för att påsarna inte ventileras tillräckligt och börjar läcka. Två stycken skruvar bifogas om man vill fästa plastbehållaren på tex baksida diskbänksdörr.

Du får också en informationsbroschyr från SRV som beskriver tydligt vad som räknas till matavfall.

Kallelse till föreningsstämma

28 november kl. 19.00
Föreningens lokalen på Lärarinnevägen 1 (Ettan).
Fika serveras kl 18.30.      

Dagordning
 
 
1.                       Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
2.                       Upprättande och godkännande av röstlängd
3.                       Val av en eller flera justeringsmän
4.                       Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5.                       Godkänna förslag till dagordning
6.                       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7.                       Beslut angående
8.                       a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
                    b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
9.                   Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
10.                  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11.                   Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
12.                    Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
13.                   Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14.                   Val av valberedning
15.                    Inlämnade motioner (se bilagor)
16.                    Övriga ärenden

Inkomna motioner


1. Ventilation och värme – Ia Wikås

Brf Mårtensbergs medlemmar har de högsta elräkningarna jag sett i förhållande till hushållens storlek. 

Vi behöver ha en köksfläkt gående dygnet runt för någorlunda ventilation och under sommarhalvåret uppgår inomhustemperaturen till nivåer långt över folkhälsoinstitutets regler. 

Vi behöver få en dräglig tillvaro på sommaren och vi behöver se över alternativen för att få bästa möjliga luft och värme till bästa möjliga pris. 

Jag föreslår därmed att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att:
– låta en oberoende person utvärdera och samla information om nuvarande luft- och värmesystem samt vilka möjligheter och konsekvenser det ger. 
– med hjälp av ett professionellt företag inom området komma med konkreta förslag på förbättringar och alternativa lösningar 
– lämna dessa förslag till medlemmarna
– möjliggöra för medlemmarna att välja och agera utefter förslagen (ex på egen bekostnad installera en värmepump om det är ett fungerande förslag enligt företaget)
 
 Styrelsens svar
Att låta en oberoende part utvärdera luft- och värmesystem samt inkomma med förslag till alternativa lösningar är möjligt och styrelsen föreslår att detta vidtas.


2. Avlopp – Ia Wikås
Det är konstaterat att vissa av lägenheterna har ett avloppssystem med otillräcklig rinnhöjd. Detta leder till ett trögt avlopp som också orsakar stopp med jämna mellanrum. 

Någon åtgärd har inte presenterats. 

Jag föreslår därmed att medlemmarna ger styrelsen i uppdrag att, efter rekommendationer gjort av företaget som också gjort mätningarna, presentera åtgärder för de lägenheter som problemet gäller samt se till att dessa genomförs. 
 
Styrelsens svar
Anledningen till att rinnhöjden är något lägre i ett fåtal av föreningens lägenheters avlopp beror på att det är skyddsrum belägna under dessa lägenheter. På grund av detta har dessa ärenden komplicerats markant då åverkan på skyddsrummen skall ske i samråd med bl.a. brandskyddsmyndigheter. Utredning pågår alltjämt och förslag på åtgärder kommer att värderas av styrelsen i förhållande till föreningens ekonomi och därefter planeras in i underhållsplanen när utredningen är slutförd.

3. Prioritering av insatser – Ia Wikås

Det senaste året har det bland annat byggts ett trädäck med tillhörande sandgrop samt lagts till utomhusbelysning på fasader etc. 
Inget konstigt i sig men det finns andra, mer akuta, saker att fixa. Alla har säkerligen inte samma åsikter och ser heller inte samma saker som akuta beroende på status av egen bostad förstås. 

Därför föreslår jag att medlemmarna ger styrelsen i uppdrag att skapa en tydligare prioriteringslista över insatser, publicera denna på hemsidan med info om när det ska bli av samt uppdatera när det faktiskt blivit av. I samband med detta bör det också möjliggöras att medlemmarna kan lämna önskemål och synpunkter för att samla mer input till besluten. 

Syrelsens svar
Planerade och utförda underhållsåtgärder går att återfinna i föreningens åtgärdsplan. För det fall att man som medlem i föreningen har förslag till andra åtgärder än de som återfinns i underhållsplanen har man möjlighet att inlämna dessa i form av förslag som man skickar till styrelsen alternativt som en motion till årsstämman. Styrelsen utses av föreningens medlemmar och därmed tilldelas den också mandat att besluta i frågor kring prioriteringar avseende åtgärder.
Avseende trädäcket med tillhörande sandlåda med lock, som nämns specifikt i motionen, så beslutades den åtgärden till följd av den sanitära olägenhet som hade uppstått i den tidigare sandlådan då den använts som toalett av djur.
 
4. – Lilian Wickström 

 
Styrelsens svar
Föreningen ser över skötsel av utomhusmiljön löpande.

Höststädning 20 oktober

Välkomna till höststädning !

Vi samlas kl 10.00 vid basketplanen

Städningen avslutas med traditionsenlig gulasch-sopplunch nere i vår föreningslokal Ettan kl 14.00. Vid allergier eller vegetariskt alternativ vänligen skicka ett mejl till styrelsen. styrelsen@martensberg.se

Alla hushåll som deltar vid städningen får en matkupong och en lott där man har en chans att vinna något fint.

Förbättringsmålning

Onsdagen den 19 juni kommer Hammarängens bygg och måleri till vårt område för att förbättringsmåla på de ytor där vi bytte ut fasadbelysningen.

Inget vatten

KL 12.29. Vattnet påslaget igen!

Kl 12.05 Fått besked om att vattnet snart är tillbaka. En lagning har gjorts på ett rör på den tidigare vattenläckan vid backen vid Skolrådsvägen.
Ledsen för att detta inte har kunnat aviseras i förväg.

Kl 11.40. Fortfarande inget vatten. Jag väntar på besked från kommunen.

Just nu, onsdag 15 maj kl 9.30 är vattnet avstängt. I skrivande stund vet vi inte anledningen till det men återkommer så fort vi vet. Har fått in rapporter om att det är avstängt på Skolrådsvägen och Mårtensbergsvägen.

Akut vattenavstängning eftermiddag/kväll den 7 maj

På grund av en akut vattenläcka nedanför slänten på Skolrådsvägen 20-22 så kommer kommunen att behöva stänga av vattnet under en tid idag, tisdagen den 7 maj. Tyvärr vet vi inte i nuläget exakt tidpunkt men någon gång under efm/kvällen. Det gäller avstängning för samtliga lägenheter på Skolrådsvägen och Mårtensbergsvägen.

Stamspolning och filterbyte i maj

Som vi skrev om i förra nyhetsbrevet så kommer vi genomföra stamspolning i alla lägenheter då flera medlemmar har haft stopp i rören den senaste tiden. Det är nu planerat att genomföras under maj månad.  I nyhetsbrevet stod det april men det blir förlagt i maj.

I maj månad kommer även Vendtax göra sedvanligt filterbyte av värmesystemet. Dessvärre har vi inte möjlighet att samköra stamspolningen med filterbytet så vi kommer att behöva komma in i era lägenheter vid två tillfällen i april.

Separat utskick med tider för stamspolning och filterbyte skickas ut inom kort.

 

Klotter i området

Styrelsen har uppmärksammat klottret som börjar vid Mårtensbergsvägen och slutar vid stigen upp mot bussarna vid Skolrådsvägen. Vi har polisanmält denna skadegörelse och arbetar med att åtgärda detta så fort som möjligt.

Information till boende

Några medlemmar i föreningen har tyvärr fått en felaktig betalningsavi från föreningens nya förvaltare som avser hyran för Jan-mars 2018.
Berörda medlemmar kommer inom en vecka få nya avier i sin brevlåda.
Beklagar och tack för förståelse.

Hälsningar styrelsen