Klotter i området

Styrelsen har uppmärksammat klottret som börjar vid Mårtensbergsvägen och slutar vid stigen upp mot bussarna vid Skolrådsvägen. Vi har polisanmält denna skadegörelse och arbetar med att åtgärda detta så fort som möjligt.

Information till boende

Några medlemmar i föreningen har tyvärr fått en felaktig betalningsavi från föreningens nya förvaltare som avser hyran för Jan-mars 2018.
Berörda medlemmar kommer inom en vecka få nya avier i sin brevlåda.
Beklagar och tack för förståelse.

Hälsningar styrelsen

Kallelse till föreningsstämman

Datum och tid: Onsdagen den 29 november 2017 kl. 19:00

Lokal: Föreningslokal Ettan (Lärarinnevägen 1)

Dagordning

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13 1. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
13 2. Beslut om jourersättning
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Vendelsö den 14 november 2017

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mårtensberg i Vendelsö

 

Övrig information inför årsstämman

Valberedningen har valt att nominera Mats Spång på Mårtensbergsvägen 38 som ny Styrelsemedlem.

Styrelsen har fått in en motion som medlemmarna på stämman ska ta ställning till, detta kommer tas upp under punkt 17.

För att samtliga medlemmar ska få gott om tid på sig att fundera över hur de vill rösta på motionen, rekommenderas det att styrelsen ska lämna ett svar på motionen innan stämman.

Motion samt styrelsens svar ska ha delats ut i brevlådan tillsammans med kallelse.

Om du inte fått eller saknar kallelsen, maila styrelsen eller använd kontaktformuläret här på hemsidan.

 

Vårstädning 2017

Den 23 april är det dags för vårstädning.

Kl. 10 träffas vi på basketplanen för genomgång av vad som behöver göras. Vi avslutar städdagen traditionsenligt med grillning och lottdragning uppe vid grillkåtan kl. 13. Skicka gärna ett mail märkt med ”Vårstädning 2017” till styrelsen@martensberg.se med förslag på aktiviteter.

Öppet hus våren 2017

Styrelsen har öppet hus för alla medlemmar i samband med nästa styrelsemöte i föreningslokalen Ettan (Lärarinnevägen 1). Välkomna!

  • Torsdag 23 mars, kl 17.30-18.00
  • Torsdag 20 april, kl 17.30-18.00
  • Torsdag 18 maj, kl 17.30-18.00

 

Öppet hus

Styrelsen har öppet hus för alla medlemmar i samband med nästa styrelsemöte. Välkomna!

Föreningslokalen Ettan (Lärarinnevägen 1) onsdag den 22/2-2017 kl 18.00-18.30.

Problem med jourtelefon

Vi har haft problem med jourtelefonen de två senaste veckorna med samtal och sms som inte kommit fram. Förhoppningsvis har alla som hört av sig till oss fått respons nu. Om ni inte fått det, får ni gärna höra av er igen!

Telefonnr till Jouren: 076-26 11 551

Årsstämma 29/11-2016

Ny styrelse efter årsstämman:

Ledamoter

  • Ordförande – Viktor Särkijärvi
  • Vice Ordförande – Kenneth Domeij
  • Sekreterare – Linda Åkerlund
  • Simon Lindfors

Suppleanter

  • Angelica Johansson
  • Tina Stålkrona