Förbättringsmålning

Onsdagen den 19 juni kommer Hammarängens bygg och måleri till vårt område för att förbättringsmåla på de ytor där vi bytte ut fasadbelysningen.

Inget vatten

KL 12.29. Vattnet påslaget igen!

Kl 12.05 Fått besked om att vattnet snart är tillbaka. En lagning har gjorts på ett rör på den tidigare vattenläckan vid backen vid Skolrådsvägen.
Ledsen för att detta inte har kunnat aviseras i förväg.

Kl 11.40. Fortfarande inget vatten. Jag väntar på besked från kommunen.

Just nu, onsdag 15 maj kl 9.30 är vattnet avstängt. I skrivande stund vet vi inte anledningen till det men återkommer så fort vi vet. Har fått in rapporter om att det är avstängt på Skolrådsvägen och Mårtensbergsvägen.

Akut vattenavstängning eftermiddag/kväll den 7 maj

På grund av en akut vattenläcka nedanför slänten på Skolrådsvägen 20-22 så kommer kommunen att behöva stänga av vattnet under en tid idag, tisdagen den 7 maj. Tyvärr vet vi inte i nuläget exakt tidpunkt men någon gång under efm/kvällen. Det gäller avstängning för samtliga lägenheter på Skolrådsvägen och Mårtensbergsvägen.

Stamspolning och filterbyte i maj

Som vi skrev om i förra nyhetsbrevet så kommer vi genomföra stamspolning i alla lägenheter då flera medlemmar har haft stopp i rören den senaste tiden. Det är nu planerat att genomföras under maj månad.  I nyhetsbrevet stod det april men det blir förlagt i maj.

I maj månad kommer även Vendtax göra sedvanligt filterbyte av värmesystemet. Dessvärre har vi inte möjlighet att samköra stamspolningen med filterbytet så vi kommer att behöva komma in i era lägenheter vid två tillfällen i april.

Separat utskick med tider för stamspolning och filterbyte skickas ut inom kort.

 

Klotter i området

Styrelsen har uppmärksammat klottret som börjar vid Mårtensbergsvägen och slutar vid stigen upp mot bussarna vid Skolrådsvägen. Vi har polisanmält denna skadegörelse och arbetar med att åtgärda detta så fort som möjligt.

Information till boende

Några medlemmar i föreningen har tyvärr fått en felaktig betalningsavi från föreningens nya förvaltare som avser hyran för Jan-mars 2018.
Berörda medlemmar kommer inom en vecka få nya avier i sin brevlåda.
Beklagar och tack för förståelse.

Hälsningar styrelsen

Kallelse till föreningsstämman

Datum och tid: Onsdagen den 29 november 2017 kl. 19:00

Lokal: Föreningslokal Ettan (Lärarinnevägen 1)

Dagordning

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13 1. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
13 2. Beslut om jourersättning
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Vendelsö den 14 november 2017

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mårtensberg i Vendelsö

 

Övrig information inför årsstämman

Valberedningen har valt att nominera Mats Spång på Mårtensbergsvägen 38 som ny Styrelsemedlem.

Styrelsen har fått in en motion som medlemmarna på stämman ska ta ställning till, detta kommer tas upp under punkt 17.

För att samtliga medlemmar ska få gott om tid på sig att fundera över hur de vill rösta på motionen, rekommenderas det att styrelsen ska lämna ett svar på motionen innan stämman.

Motion samt styrelsens svar ska ha delats ut i brevlådan tillsammans med kallelse.

Om du inte fått eller saknar kallelsen, maila styrelsen eller använd kontaktformuläret här på hemsidan.

 

Vårstädning 2017

Den 23 april är det dags för vårstädning.

Kl. 10 träffas vi på basketplanen för genomgång av vad som behöver göras. Vi avslutar städdagen traditionsenligt med grillning och lottdragning uppe vid grillkåtan kl. 13. Skicka gärna ett mail märkt med ”Vårstädning 2017” till styrelsen@martensberg.se med förslag på aktiviteter.